http://www.csvforum.com/images/ID-100233541.jpg(Image courtesy of suphakit73 at FreeDigitalPhotos.net) 
     25 กันยายน 2557 – สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัว CSV Forum เชื่อมโยงการขับเคลื่อนวิถีการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เข้ากับ Shared Value Initiative เครือข่ายเคลื่อนไหวด้าน CSV ระดับโลก ที่เป็นความริเริ่มของ Foundation Strategy Group (FSG) องค์กรที่ปรึกษาไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งโดย “ไมเคิล อี พอร์เตอร์” และ “มาร์ค เครเมอร์” ผู้ที่เป็นต้นตำรับแนวคิด CSV

นับจากที่ Shared Value Initiative ก่อตัวขึ้นในปี 2555 เพื่อนำแนวคิด CSV ที่ทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น แปลงไปสู่ “ภาคปฏิบัติ” ที่หลายองค์กรนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปด้วยกัน จนเกิดเป็นชุมชนของนักปฏิบัติที่ร่วมอยู่ในเครือข่าย Shared Value Initiative ในปัจจุบัน มากกว่า 3,000 คน สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็น Shared Value Initiative Affiliate ในภูมิภาคเอเชีย เมื่อปี พ.ศ.2556 จึงได้จัดตั้ง CSV Forum ขึ้นในปี พ.ศ.2557 เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อน CSV ในประเทศไทย กับ Shared Value Initiative ในระดับสากล ผลักดันให้องค์กรที่สนใจ มีการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานตามแนวทางของ CSV ที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร

CSV Forum เป็นความริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ ที่ต้องการเป็นแหล่งรวมทรัพยากรในรูปขององค์ความรู้ เครื่องมือ ตัวอย่าง และกรณีศึกษา สำหรับการสร้างคุณค่าร่วมทั้งในระดับที่เป็นกิจกรรมขององค์กร (Initiative-level) และในระดับองค์กรโดยรวม (Enterprise-level) ตลอดจนใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรสมาชิก รวมถึงการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “การจัดตั้ง CSV Forum ขึ้นในประเทศไทย นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง CSV ของภาคเอกชนไทยแล้ว ยังจะเป็นโอกาสสำหรับองค์กรสมาชิกที่มีการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทาง CSV ได้เผยแพร่ตัวอย่างการดำเนินงานและกรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ ผ่านชุมชนนักปฏิบัติในเครือข่าย Shared Value Initiative กระจายออกไปทั่วโลกด้วย”

สถาบันไทยพัฒน์ จะเฟ้นหาและเชื้อเชิญองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน ซึ่งได้มีการพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางของการสร้างคุณค่าร่วม มาเข้าร่วม CSV Forum เพื่อผลักดันองค์กรสมาชิกสู่การเป็นผู้นำการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมไทย โดยองค์กรสมาชิกแรกเริ่มที่เข้าร่วมใน CSV Forum ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท และบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม

องค์กรสมาชิกที่เข้าร่วม CSV Forum จะได้รับการอบรม CSV ฉบับต้นตำรับ สำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจัดแยกเป็นสองระดับในสถานประกอบการขององค์กรสมาชิก การเข้าถึงเอกสารองค์ความรู้ เครื่องมือ ตัวอย่าง และกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับ CSV ในส่วนที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับองค์กรสมาชิก รวมทั้งการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมในเวทีที่ CSV Forum จัดขึ้น

หน่วยงานที่สนใจ สามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิกและใช้ประโยชน์จาก CSV Forum ในการเสริมสร้างการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม สู่การเป็นองค์กรผู้นำการสร้างคุณค่าร่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.csvforum.com


**********************************************


สถาบันไทยพัฒน์
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ทำงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการรับรองให้เป็น Shared Value Initiative Affiliate ครอบคลุมภาคพื้นเอเชีย ในปี 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอรจิรา ชัยบัณฑิตย์
โทรศัพท์: 02-930-5227
โทรสาร: 02-930-5228
อีเมล : csvforum@gmail.com

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “Shared Value Opportunities in Thailand” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานสัมมนา “Shared Value Opportunities in Thailand” เป็นกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าร่วมขององค์กรธุรกิจไทย ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ สำหรับรองรับความต้องการของหน่วยงานที่ประสงค์จะนำแนวคิด CSV มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานมาใช้สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและโอกาสของการสร้างคุณค่าร่วมในประเทศไทย อาทิ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท คุณวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก ปิโตรเลียม คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

นอกจากเวทีในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนายังจะได้เรียนรู้แนวทางการค้นหาและคัดกรองประเด็นที่มีศักยภาพต่อการสร้างคุณค่าร่วมด้วยเครื่องมือ SVOI (Shared Value Opportunity Identification) เพื่อช่วยเหลือองค์กรในการพัฒนาความริเริ่มด้าน CSV ที่เหมาะสมกับองค์กร สอดคล้องกับแง่มุมความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ พร้อมด้วยแนวทางการระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจและทางสังคมที่คาดว่าจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และคุณปาจารีย์ คุณชัยมัง หุ้นส่วน บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันไทยพัฒน์ โทร 0 2930 5227

**********************************************

     5 กันยายน 2557 – สถาบันไทยพัฒน์ และ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Expert Aspect International: EAI) เพื่อให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ กูรูด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก

นับจากที่ ศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ และมาร์ค เครเมอร์ ได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง ‘The Big Idea: Creating Shared Value’ ในฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว เมื่อปี 2554 จนนำมาสู่การก่อตั้งเป็น Shared Value Initiative (SVI) ในปี 2555 เพื่อนำแนวคิด CSV ที่ทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น ไปใช้ในองค์กรและทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ปัจจุบันมีที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองให้เป็น Shared Value Initiative Affiliate จาก SVI กว่า 57 แห่ง ที่ช่วยธุรกิจในการพัฒนากลยุทธ์ CSV อยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น Shared Value Initiative Affiliate ในประเทศไทย เห็นว่าการสร้างคุณค่าร่วมจะเป็นกลยุทธ์ที่ภาคเอกชนไทยให้ความสนใจนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ร่วมกับ อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น บริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community Relations) การติดตามและบริหารประเด็น/ปัญหา (Issue Management) ที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ก่อตั้งบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ EAI ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วม โดยยกระดับจากการติดตามดูแลผลกระทบ (Impact) ในบริบทของ CSR มาสู่การสร้างคุณค่า (Value) ในบริบทของ CSV

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “ทิศทางการขับเคลื่อนเรื่อง CSR จากนี้ไป คงหนีไม่พ้นเรื่อง CSV ถือเป็นภาคต่อของ CSR-in-process ที่ขยายจากความรับผิดชอบในส่วนของการดูแลผลกระทบในเชิงลบ มาสู่การส่งมอบคุณค่าในเชิงบวก และเป็นวิธีการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน”

ก่อนหน้านี้ มีธุรกิจที่นำเรื่อง CSV มาสื่อสารกับสังคมในเชิงภาพลักษณ์และการหวังผลทางประชาสัมพันธ์มากกว่าที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง บางธุรกิจนำเอาโครงการบริจาคหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการอยู่ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก มาปัดฝุ่นเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น CSV ทั้งที่กิจกรรมในเชิง Philanthropy ดังกล่าว ไม่ได้จัดว่าเป็น CSV ตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์

ดร.สุนทร คุณชัยมัง กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น กล่าวถึงการก่อตั้งบริษัท EAI ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ว่า “Social issues ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริษัท มักจะเกิดขึ้นจากการไม่ปรับตัวเรื่องบริหารการความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะที่สังคมมีการตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น แต่กิจการบริษัทอาจจะรวมถึงองค์กรของรัฐด้วย ยังทำงานแบบเดิมๆ”

ด้วยประสบการณ์ของ อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น ในด้าน Community Relations และ Issue Management ที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี ผนวกกับความเชี่ยวชาญของสถาบันไทยพัฒน์ในด้าน CSR-in-process ซึ่งได้กลายเป็นคำที่ธุรกิจใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยมีที่มาจากงานวิจัยของสถาบันไทยพัฒน์ จะเป็นการเสริมพลังให้แก่ เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ในการให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจที่ต้องการนำแนวคิด CSV มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อใช้สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน

คุณปาจารีย์ คุณชัยมัง หุ้นส่วนบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวถึงบทบาทของ EAI ว่า “ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลก กำลังขยายการเติบโตและมีอัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นทาง EAI ได้มองเห็นโอกาสในการผลักดันและส่งเสริมกลยุทธ์การสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจ หรือ CSV ตามหลักสูตรต้นตำรับของศ.ไมเคิล อี พอร์เตอร์ สู่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย และยินดีให้คำแนะนำในการวางกลยุทธ์ภายใต้กรอบแนวความคิดนี้ เพื่อให้องค์กรนั้นได้ดำเนินธุรกิจตามหลักความเชี่ยวชาญของตนเอง ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้เกิดการยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้ว การพัฒนาของสังคมก็จะถูกยกระดับตามไปด้วย ทั้งนี้ผู้ก่อตั้ง EAI ทุกคนเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นพัฒนางานในด้านนี้อย่างจริงจังและเป็นต้นแบบที่ดีในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในอนาคต”

บริษัท EAI ได้นำเครื่องมือที่เรียกว่า SVOI (Shared Value Opportunity Identification) จาก SVI มาช่วยองค์กรในการค้นหาและคัดกรองประเด็นที่มีศักยภาพต่อการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อนำมาพัฒนาเป็นความริเริ่มด้าน CSV ที่เหมาะสมกับองค์กร สอดคล้องกับแง่มุมความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ พร้อมด้วยแนวทางการระบุผลลัพธ์ทางธุรกิจและทางสังคมที่คาดว่าจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างบริษัทในต่างประเทศที่นำแนวคิด CSV ไปขับเคลื่อนในองค์กรจนถูกหยิบยกเป็นกรณีศึกษา เช่น โนวาร์ตีส (สวิตเซอร์แลนด์) เวสเทิร์น ยูเนี่ยน (อเมริกา) และบริษัทในกลุ่มคิริน (ญี่ปุ่น) สำหรับในประเทศไทย มีธุรกิจที่ได้นำเอาแนวคิด CSV มาประยุกต์ใช้กับองค์กรแล้ว อย่างเช่น บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นต้น


**********************************************


สถาบันไทยพัฒน์
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ทำงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ด้วยการวิจัย ฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการรับรองให้เป็น Shared Value Initiative Affiliate ครอบคลุมภาคพื้นเอเชีย ในปี 2556

อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น
เป็นที่ปรึกษาเฉพาะทาง ที่มุ่งเน้นสร้างบริการใหม่ในการจัดบริหารองค์กรของลูกค้าด้วยองค์ความรู้และการจัดการสมัยใหม่ ทั้งด้านการจัดระบบการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงการจัดระบบงานสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อส่วนราชการในท้องถิ่น และด้านการติดตามและบริหารประเด็น/ปัญหาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงในสื่อสังคมออนไลน์

เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์เนชั่นแนล
เป็นบริษัทให้คำปรึกษาที่เกิดจากการร่วมก่อตั้งระหว่างสถาบันไทยพัฒน์ และ บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานที่ประสงค์จะนำแนวคิด CSV (Creating Shared Value) มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานมาใช้สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปาจารีย์ คุณชัยมัง
โทรศัพท์: 02-541-4591-2
โทรสาร: 02-541-4585
อีเมล : pajaree.kcm@gmail.com