Slide background Welcome to CSV Forum แหล่งเรียนรู้และความเคลื่อนไหวด้านการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม
ในประเทศไทย
Slider Image
Slide background งานสัมมนา “Shared Value Opportunities in Thailand” จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียด)
ขอต้อนรับสู่ CSV Forum แหล่งรวมทรัพยากรในรูปขององค์ความรู้ เครื่องมือ ตัวอย่าง กรณีศึกษา

สำหรับการสร้างคุณค่าร่วมและเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีต่อการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมไทย

CSV Primer

รู้จัก CSV

CSV เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกัน

ตัวอย่าง CSV

CSV เกิดขึ้นได้ทั้งในผลิตภัณฑ์ (Products) ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) และในกลุ่มความร่วมมือ (Cluster)

เครื่องมือ SVOI

Shared Value Opportunity Identification เครื่องมือช่วยพัฒนาความริเริ่มด้าน CSV ที่เหมาะสมกับองค์กร